fb VANTRANSNEW

FILPAL

Pin yellow small

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ   FILPAL

 

PRZEWÓZ RZECZY

 

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług przewozowych przez firmę FILPAL.

 

§ 2

FILPAL świadczy usługi w zakresie międzynarodowego przewozu osób.

 

§ 3

FILPAL zastrzega sobie prawo przekazywania zleceń transportowych firmom zewnętrznym.

 

§ 4

Usługa świadczona przez firmę FILPAL polega na wykonaniu zlecenia złożonego przez klienta i obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek/rzeczy samodzielnie lub/oraz przy pomocy swoich podwykonawców.

 

§ 5

Złożenie zamówienia na stronach serwisu www.polska-angliaprzewozy.pl, e-mailowego lub telefonicznego stanowi dowód zapoznania się i akceptacji treści niniejszego regulaminu. Od tego momentu wszystkie postanowienia tegoż regulaminu stają się wiążące dla obu stron i oznaczają zawarcie umowy o świadczenie usług.

 

§ 6

W przypadku, gdy wskazany odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki, jest ona zwracana zleceniodawcy na jego koszt.

 

§ 7

Dopóki przesyłka/rzecz znajduje się w posiadaniu FILPAL lub dopóki firma może nią rozporządzać za pomocą dokumentów, firmie FILPAL przysługuje prawo zastawu przesyłki/rzeczy celem zabezpieczenia należności, w szczególności należnego wynagrodzenia oraz innych kosztów, opłat, wydatków poniesionych w związku z wykonaniem usługi.

 

§ 8

Zleceniodawca jest zobowiązany wydać przesyłkę kurierowi lub jego podwykonawcy w uzgodnionym dniu w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz oraz wydanie bez ubytku i uszkodzenia.

 

§ 9

Opakowanie przesyłki/rzeczy powinno być między innymi: odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki, posiadać zabezpieczenia wewnętrzne uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki tzn. być wypełnione materiałem amortyzującym skutki wstrząsu i nacisku (takie jak folia bąbelkowa, styropian, pianka) Niezastosowanie się do tych zasad skutkuje negatywnym rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji. FILPAL nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłek zapakowanych w niewłaściwy sposób. Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy.

 

§ 10

Zleceniodawca gwarantuje, iż zawartość, wymiary i waga każdej przesyłki jest prawidłowo zadeklarowana na formularzu zamówień.

 

§ 11

Z przewozu wykluczone są przesyłki zawierające:

- Artykuły akcyzowe (alkohol, papierosy, tytoń, itp.).

- Leki, substancje psychotropowe, narkotyki, sterydy itp.

- Artykuły szybko psujące się lub inne artykuły wymagające specjalnych  warunków przewozu

- Rośliny żywe i zwierzęta

- Zwłoki, szczątki ludzkie i zwierzęce

- Dzieła sztuki, antyki

- Kamienie i metale szlachetne

- Gotówka, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty itp.

- Materiały, które ze względu na swoje właściwości uniemożliwiają przewóz przy użyciu posiadanych środków i

 urządzeń transportowych

- Rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, w tym w szczególności: materiały

 łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń, amunicję

- Artykuły podejrzane i niewiadomego pochodzenia (np. z kradzieży).

- Inne materiały, których przewóz jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa

 

§ 12

FILPAL  nie przyjmuje do obsługi logistycznej rzeczy łamliwych i kruchych, podatnych na uszkodzenia, wymagających specjalnego traktowania podczas przemieszczania i doręczania, np. delikatne artykuły elektroniczne, szkło, przedmioty zawierające elementy szklane, materiały w stanie płynnym w opakowaniach szklanych, delikatne artykuły AGD, delikatne artykuły motoryzacyjne itp. Jeśli rzecz tego typu zostanie umieszczona w przesyłce i ulegnie uszkodzeniu lub zagubieniu reklamacja nie będzie przyjmowana ani rozstrzygana.

 

§ 13 

Firma FILPAL nie jest zobowiązana do kontrolowania przesyłek pod względem obecności artykułów zabronionych do przewozu jednak zastrzega sobie prawo do otwierania i kontrolowania nadanej przesyłki w przypadku jakichkolwiek podejrzeń. Kontrola dokonana przez FILPAL lub podmiotu do tego wyznaczonego nie zwalnia zleceniodawcy, nadawcy lub odbiorcy z umowy na usługę.

 

§ 14

W przypadku wykrycia towarów niedozwolonych w przesyłce, podlegają one konfiskacie, a zleceniodawca zapłaci karę pieniężną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej firmie FILPAL z tytułu opłaty logistycznej. Zapłata kary, nie pozbawia firmy prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.

 

§ 15

Zleceniodawca ma obowiązek zamieścić dokładny i czytelny adres na opakowaniu przesyłki, bez znaków skreślania i zamazywania. Adres ten musi być taki sam jak na liście przewozowym.

 

§ 16

FILPAL lub podmiot działający na jego zlecenie ma prawo odmówić przyjęcia do transportu przesyłek bez podania przyczyny.

 

§ 17

Termin i formy płatności uzgadniane są każdorazowo z nadawcą.

 

§ 18

Opłata za wykonanie usługi przewozowej pobierana jest zgodnie z uzgodnieniami: płatność przelewem na wyznaczone przez firmę konto lub gotówką

 

§ 19

Odwołanie realizacji zlecenia przez Zleceniodawcę wiąże się z utratą całości wpłaconej kwoty oraz pozbawia go prawa do jej zwrotu.

 

§ 20 

Niezależnie od dokonanej płatności według cennika, zleceniodawca jest zobowiązany do zwrócenia firmie FILPAL wszelkich dodatkowych kosztów, które musiała ponieść w celu prawidłowego wykonania usługi (m.in. straty, podatki, opłaty celne, kary, mandaty, dopłaty promowe)

 

§ 21

FILPAL  ponosi odpowiedzialność za ewentualne zawinione zagubienie przesyłki, ubytek lub uszkodzenie, przy czym odpowiedzialność ta dotyczy rzeczywistej wartości.

 

§ 22

FILPAL zastrzega sobie możliwość odwołania/odmówienia całego kursu lub poszczególnych zleceń z powodów technicznych (np. awaria auta, uszkodzenie lawety, uszkodzenie przyczepy) lub z powodów ekonomicznych (np. niewystarczająca liczba zleceń) w każdej chwili.3

 

§ 23 

FILPAL  nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do zleceniodawcy jak i osób trzecich.

 

§ 24

FILPAL  nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot przesyłki, gdy nie nastąpiły one z winy firmy a w szczególności jeśli:  

- przesyłka została źle zaadresowana (np. błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze lub miejscowości odbiorcy)

- adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedziby

- zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną

- waga i/lub wymiary przesyłki nie zgadzają się z deklarowanymi;

 

§ 25

Wszelkie ewentualne reklamacje przyjmowane są tylko i wyłącznie po wcześniejszym spisaniu protokołu o stanie przesyłki zawartego podczas dostarczenia paczki przez kuriera. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu jej ubytku lub uszkodzenia.

 

§ 26

W terminie do 7 dni od dnia spisania protokołu o stanie przesyłki, reklamujący jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji oraz do dostarczenia dokumentów wymaganych do rozpatrzenia reklamacji drogą e-mailową na adres filpal@onet.pl Niedotrzymanie powyższych terminów skutkuje odmową przyjęcia reklamacji.

 

§ 27

Reklamacja musi zawierać:

- nazwę albo imię i nazwisko oraz adres reklamującego;  

- tytuł reklamacji;  

- kwotę roszczenia i dokumenty uzasadniające dochodzenie roszczenia w zgłoszonej wysokości (rachunki zakupu, paragony, faktury);  

- kopię listu przewozowego;

 

§ 28

Reklamacje zgłoszone po terminie, nieścisłe lub niekompletne reklamacje uzupełnione po terminie lub wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.

 

§ 29

W terminie 40 dni od otrzymania pełnej dokumentacji FILPAL  powiadamia reklamującego drogą e-mailową o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji oraz informuje o powodach podjętej decyzji.

 

§ 30

FILPAL  chroni dane osobowe klientów. Dane te mogą być wykorzystywane przez firmę oraz podmioty przez niego upoważnione do celów marketingowych zgodnie z obowiązującym prawem. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawianie i usuwanie.

 

§ 31

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez FILPAL oraz przekazywanie ich osobom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi.

 

§ 32

Postanowienia końcowe :

- Niniejszy regulamin w każdym czasie może być udostępniony Zleceniodawcy

- Zleceniodawca powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem przed nadaniem przesyłki/rzeczy lub zamówieniem przejazdu.

- Zmiany w niniejszym regulaminie będą ogólnodostępne na firmowej stronie internetowej w zakładce regulamin.

 

 

PAMIĘTAJ!

 

KURIER MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE SPRAWDZIĆ ZAWARTOŚĆ PRZESYŁKI ZE WZGLĘDU NA PRZEPISY CELNE.

 

W PACZKACH ZABRONIONE JEST PRZEWOŻENIE M.IN.: ALKOHOLU, PAPIEROSÓW, TYTONIU ORAZ INNYCH WYROBÓW OBJĘTYCH AKCYZĄ.

 

PRZEDMIOTY NIEDOZWOLONE ULEGAJĄ KONFISKACIE.

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpień 2014

 

 

PRZEWÓZ OSÓB

Prosimy pamiętać, że przed dokonaniem rezerwacji z POLSKA-ANGLIA PRZEWOZY wszyscy klienci muszą posiadać ważny paszport lub dowód osobisty. POLSKA-ANGLIA PRZEWOZY nie ponosi odpowiedzialności za klientów, którzy nie mogą przekroczyć granicy państwa w wyniku nie posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego

© 2014 POLSKA-ANGLIAPRZEWOZY.PL. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE